สโมสรเพื่อนตะวันออก

peunpeuntawanok.forumsmotion.com


You are not connected. Please login or register

ลำดับเหตุการณ์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

ลำดับเหตุการณ์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๖ ที่ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๑

 • ๒๕๑๖ ค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

 • ธ.ค. ๒๕๒๓ รัฐบาลที่นำโดยนายกฯ เปรมได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก

 • ม.ค. ๒๕๒๔ นายกฯ ซูซูกิ ของญี่ปุ่นได้ออกแถลงการณ์ความร่วมมือในแผนพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ด
  มี.ค. มีการกำหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (รายงาน อาณัติ อาภาภิรม)
  เม.ย. คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
  มิ.ย. คณะกรรมการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ปรับมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) (นายกฯ เปรมเป็นประธาน)
  ก.ย. การวางท่อก๊าซจากอ่าวไทยมามาบตะพุดเสร็จ
  ต.ค. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในกรอบงานของแผนพัฒนาเศราฐกิจฉบับที่ ๕

 • มี.ค. ๒๕๒๕ การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก (ระยะที่๑) โดย JICA เสร็จ
  ก.ค. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๙) สำหรับโครงการโรงแยกแก๊ส และโครงการวางท่อน้ำตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
  ก.ค. “Master Plan ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเสร็จ ภายใต้เงินช่วยเหลือจาก IBRD และรัฐบาลอังกฤษ
  ส.ค. ๒๕๒๖ การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก (ระยะที่๒) โดย JICA เสร็จ
  ก.ย. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๐) สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
  พ.ย. การศึกษาความเป็นไปได้ และ Master Plan ของโครงการการพัฒนาพื้นที่มาบตะพุด รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ โดย JICA เสร็จ

 • ก.ย. ๒๕๒๗ มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๑) สำหรับโครงการท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง(๑), โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด(๑), โครงการวางท่อน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง
  ก.ย. ก่อตั้งการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
  ต.ค. โครงการวางท่อน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเสร็จ
  ธ.ค. เริ่มทดลองเดินเครื่องโรงแยกแก๊ส

 • ก.พ. ๒๕๒๘ การศึกษาความเป็นไปได้ และ Master Plan ของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งมาบตะพุด ซึ่งรวมท่าเรือแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรม โดย JICA เสร็จ
  ต.ค. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๒) สำหรับโครงการท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง(๒), โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด, โครงการวางท่อน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง
  พ.ย. รัฐบาลไทยระงับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อทบทวนแผนเงินกู้จากต่างประเทศ

 • ต.ค. ๒๕๒๙ รัฐบาลไทยตัดสินใจดำเนินโครงการต่อในพื้นที่แหลมฉบัง
  พ.ย. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๒) สำหรับโครงการท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง (๒)
  พ.ย. เริ่มโครงการปิโตรเคมิเคิล (NPC-1) ระยะที่๑ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 • ก.พ. ๒๕๓๐ รัฐบาลไทยตัดสินใจเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อ
  ก.ย. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๓) สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรมมแหลมฉบัง (๒)

 • ม.ค. ๒๕๓๑ รัฐบาลไทยตัดสินใจเดินหน้าทำโครงการท่าเรือมาบตาพุบต่อ พร้อมทั้งอนุมัติโครงการปิโตรเคมิเคิล ระยะที่ ๒ (NPC-2) ในเวลาเดียวกัน
  ก.ย. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๔) สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล, ทางรถไฟสัตหีบ-มาบตาพุด, ทางรถไฟศรีราชา-แหลมฉบัง
  พ.ย. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๔) สำหรับโครงการวางท่อน้ำมาบตาพุด-สัตหีบ, ก่อสร้างทางหลวงชลบุรี-พัทยาสายใหม่ (ระยะที่๑)

 • มี.ค. ๒๕๓๒ การวางท่อน้ำหนองค้อ-แหลมฉบังเสร็จ
  มี.ค. การศึกษาความเป็นไปได้ และ Master Plan ของโครงการโครงข่ายถนนในประเทศไทยตอนกลาง (รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างทางหลวงชลบุรี-พัทยา สายใหม่)โดย JICA เสร็จ
  ต.ค. โครงการปิโตรเคมิเคิล (NPC-1) ระยะที่๑ เริ่มเปิดดำเนินการ

 • ก.พ. ๒๕๓๓ มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๕) สำหรับโครงการท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง (๓), วางท่อน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ (อีสเทิร์นซีบอร์ด), ทางรถไฟสายคลอง ๑๙-แก่งคอย
  พ.ค. สร้างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเสร็จ
  ธ.ค. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๕) สำหรับโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกสายตะวันออก และก่อสร้างทางหลวงชลบุรี-พัทยา สายใหม่

 • ม.ค. ๒๕๓๔ เริ่มเปิดดำเนินการท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง
  ก.ย. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๖) สำหรับโครงการท่าเรือมาบตาพุด (๓) , ก่อสร้างทางหลวงชลบุรี-พัทยา สายใหม่ (ระยะที่๒)

 • ก.พ. ๒๕๓๕ ท่าเรือมาบตาพุดเสร็จ
  ต.ค. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๗) สำหรับโครงการวางท่อน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ
  เริ่มเปิดใช้ทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง

 • มี.ค. ๒๕๓๖ การวางท่อน้ำมาบตาพุด-สัตหีบ และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเสร็จ
  ก.ค. อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเสร็จ
  ก.ย. มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ (ODA ฉบับที่๑๘) สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงกรุงเทพฯ-ชลบุรี และโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกสายตะวันออก

 • เม.ย. ๒๕๓๘ ทางรถไฟสายสัตหีบ-มาบตาพุดเสร็จ
  มิ.ย. ทางหลวงตัดใหม่ชลบุรี-พัทยาเสร็จ
  เริ่มเปิดใช้ทางรถไฟสายคลอง ๑๙ – แก่งคอยเพื่อการพาณิชย์

 • เม.ย. ๒๕๔๐ การววางท่อน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อเสร็จ

 • ธ.ค. ๒๕๔๑ ทางหลวงกรุงเทพฯ-ชลบุรี และวงแหวนตะวันออกเสร็จ

ดูข้อมูลส่วนตัว http://peuntawanok.forumsmotion.com
ค้นเพิ่มเต้มจากที่นี่ครับ http://www.cabinet.thaigov.go.th/cc_main21.htm

การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าของเรื่องโดยใช้เงินกู้ธนาคารโลกดำเนินการเจรจาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่อจากที่ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาไว้แล้ว กับอนุมัติให้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อรับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่ฯ ประกอบด้วย นายวีระ โอสถานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่หัวหน้าคณะ ดร .พิสิฎฐ ภัคเกษม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายวิทยา ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองวางแผนภาค [๒๕/๑๑/๒๕๒๓]

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย และพิจารณาเรื่องต่างๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเมือง การเศรษฐกิจ การลงทุนและเรื่องอื่นๆ ด้วย จึงขอให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมการที่จะเจรจาไว้ให้พร้อม กับแจ้งให้ทางฝ่ายญี่ปุ่นทราบล่วงหน้าด้วย ตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี (พันเอก ถนัด คอมันตร์) เสนอ [๐๒/๑๒/๒๕๒๓]

การมาเยือนประเทศไทยเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการต้อนรับและส่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะในการมาเยือนประเทศไทยเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๒๔ ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ สำหรับรายละเอียดในการเจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นและคณะจะได้พิจารณาสรุป ในวันที่๑๔ มกราคม ๒๕๒๔ [๑๓/๐๑/๒๕๒๔]

การเชิญคณะรัฐมนตรีร่วมต้อนรับและส่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสการเยือนประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบนายเชนโก ซูซูกิ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยภริยาและคณะกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่าเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๒๔ โดยกำหนดถึงกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่๑๗ มกราคม ๒๕๒๔ เวลา ๑๓.๔๐ น. กลับประเทศญี่ปุ่นในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. และให้นายกรัฐมนตรีและภริยาไปร่วมต้อนรับและส่งนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศตามวันเวลา ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ [๑๓/๐๑/๒๕๒๔]

การก่อสร้างโรงงานและท่าเทียบเรือน้ำลึกของ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีกัลไทย จำกัด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการ ให้บริษัทอุตสาหกรรมปิโตเลียมเคมีกัลไทย จำกัด ก่อสร้างโรงงานและท่าเทียบเรือน้ำลึก โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทัพเรือ รวม ๕ ประการ และให้ บริษัท ฯ ชี้แจงแผนการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนให้จัดตั้งคณะกรรมการโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นตัวกลาง เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน ออกใบอนุญาตดำเนินการโรงงานและควบคุมการดำเนินงานของโรงงานโดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการและเป็นตัวกลางประสานงานเพื่อความเข้าใจกับทุกฝ่าย ตามที่ประธานอนุกรรมการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก (นายอาณัติ อาภาภิรม) เสนอ [๑๔/๐๔/๒๕๒๔]

การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักและท่าเรือน้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ในข้อ ๕ สำหรับการดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ฯ ในข้อ ๕ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการเป็นการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ [๒๑/๐๔/๒๕๒๔]

ดูข้อมูลส่วนตัว http://peuntawanok.forumsmotion.com

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ